Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr YMR/53 8 3 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą audytowi rozdystrybuowania wsparcia z Bałtyckiego Funduszu Wyrównawczego

Harmonogram dyskusja w czasie spotkania przewiduje następujące grupy panelowe:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 2)
 • Ocena efektów wspierania środkami pomocowymi UE małej i średniej przedsiębiorczości w woj. Łódzkim w latach 2000 – 2006 w kontekście realizacji RPO WŁ
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena efektów poddziałania 1.2.1 SPO WKP
 • Audyt sprawności wdrożenia założeń EFS na przykładzie projektu edukacyjnego Sale konferencyjne Szkolenia w Poznaniu
 • Ocena systemu kryteriów wyboru projektów (finansowanych operacji) zaprojektowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013
 • Konwergencja instytucjonalna i regulacyjna Polski względem Unii Europejskiej
 • Badanie ad-hoc przesunięcia alokacji środków pomiędzy poddziałaniami 5.1.5 oraz 5.1.6 w ramach V osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013
 • Weryfikacja założeń Prognozy Oddziaływania na Środowisko Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Ocena efektów inwestycji środowiskowych finansowanych w ramach NPR 2004-2006
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Ewaluacja rozwiązań antykryzysowych w komponencie regionalnym PO KL województwa mazowieckiego na lata 2007-2013
 • Ocena zbieżności rozwoju społeczno-gospodarczego Polski z Unią Europejską

  Fundusz zostany omówiony w aspekcie potencjału rozwojowego w następujących dofinansowanych branżach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)
 • Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
 • Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
 • POBÓR,UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY.
 • Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
 • Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
 • Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: m. Łódź oraz m. Szczecin

  Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Przemysłu Tytoniowego S.A. w Radomiu (Altadis Polska S.A.), Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Zamość S.A., Zakłady Mięsne AGRYF S.A., POLSUPER Sp. z o.o. , „AZART S.C.- Telekomunikacja” , SAT FILM Sp. z o.o. i Wspólnicy Spólka Komandytowa , Agencja Analiz i Doradztwa Personalnego Psychological Solutions Group Remigiusz Koc, ChemPack Sp. z o.o., Iterium , Leopard Automobile Mielec sp. z o.o., PURINOVA , Vitrosilicon , ACQUITEC , Wydawnictwo Sióstr Loretanek, MEBLE 21 sp.j. Ciastoń Wojciech i Grzegorz

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.