Seminarium podsumowujące projekt – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z podsumowaniem programu nr PXT/59 4 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wykorzystania subwencji z Amerykańskiego Priorytetu Spójności

Porządek dyskusja podczas panelu przewiduje wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 – ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
 • Ocena udziału polskich partnerów w projektach realizowanych w ramach programu INTERREG IIIB CADSES
 • Ocena skuteczności systemu wdrażania Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka 2007-2013 (PL-SK)
 • Plany i potrzeby przedsiębiorców sektora MSP w zakresie ochrony własności przemysłowej, w kontekście uruchomienia działania 5.4 PO IG
 • Ocena efektywności implementacji założeń EFS na przykładzie programu edukacyjnego Hotel Na Szkolenia w Wiśle
 • Ocena współpracy Instytucji Pośredniczacych z Instytucja Zarządzającą PO KL – raport końcowy
 • Badanie ewaluacyjne potrzeb doradczo-szkoleniowych w zakresie podnoszenia kompetencji zasobów kadrowych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej województwa pomorskiego, w kontekście wykorzystania środków unijnych w okresie 2007-2013
 • Ocena szczegółowych kryteriów wyboru projektów w ramach PO KL stosowanych w województwie dolnośląskim
 • Przewidywany wpływ inwestycji infrastrukturalnych realizowanych na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w ramach działań 3.1 i 3.2 ZPORR oraz działań 2.3 i 2.6 SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. An
 • Nowoczesne metody pomiaru oddziaływania inwestycji infrastrukturalnych oraz taborowych w transporcie
 • Ewaluacja tematyczna „Bariery realizacji celów w projektach schematu b. Działania 2.3 SPO RZL”
 • Weryfikacja zakładanych wskaźników do Działania 2.3. PO KL „Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia”
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Grant zostany omówiony pod kątem wpływu w wymienionych nizej dotowanych sektorach (przyporządkowanie wg PKD).:
 • Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych
 • Produkcja wyrobów ściernych
 • Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 • Sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin
 • Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Działalność związana z tłumaczeniami
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: płocki oraz Zagranica

  Upoważnieni beneficjenci to: Janikowskie Zakłady Sodowe „JANIKOSODA” S.A., Przedsiębiorstwo Handlu Sprzętem Rolniczym „AGROMA” w Krakowie Sp. z o.o., PCC RAIL SZCZAKOWA S.A., ALBA EKOSERWIS Sp. z o.o., Zakład „Rezystor” Instalatorstwo Elektryczne i Elektromechaniki Usługi Remontowo-Budowlane, mgr inż. Krzysztof Woźniak, Telewizja Kablowa „AZART” Sp. z o.o. , Budrem Sp. z o.o., Dolnoslaskie Surowce Skalne , IPGS , MINDWIZARD , SWEDWOOD POLAND Sp. z o.o., WIX-FILTRON , InteliWISE S.A., Instytut Kolejnictwa, Drukpol S.A.

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.