Spotkanie raportujące – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z rozliczeniem działania funduszowego nr SPE/42 6 5 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania środków z Europejskiego Programu Infrastrukturalnego

Program dyskusja podczas konferencji obejmuje następujące grupy panelowe:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • „Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
 • Ocena rezultatów wsparcia parków przemysłowych, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych w ramach działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm
 • Zapotrzebowanie przedsiębiorstw na wsparcie inwestorów prywatnych – ocena trafności i użyteczności wsparcia działania 3.3 PO IG
 • Audyt sprawności wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotele na Wykłady w Szklarskiej Porębie
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Ocena systemu kryteriów oceny projektów w ramach LRPO
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania RPO WiM
 • Analiza efektów realizacji projektów w zakresie infrastruktury ochrony środowiska realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 w województwie pomorskim (działania 1.2, 3.1, 3.2) wraz z rekomendacjami dla RPO woj. P
 • Ustalenie sytuacji wyjściowej dla działania IV.1 PO RPW – Infrastruktura drogowa (pierwszy etap ewaluacji IV osi priorytetowej PO RPW)
 • Raport roczny z „Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006” przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Fundusz będzie przeanalizowany w aspekcie stopnia zwrotu z inwestycji w następujących dofinansowanych branżach (systematyka wg PKD).:
 • Uprawa winogron
 • Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
 • Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
 • Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność portali internetowych
 • Działalność agentów i pośredników turystycznych
 • Działalność organizacji politycznych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: opolski oraz m. Leszno

  Upoważnieni beneficjenci to: Bydgoskie Fabryki Mebli S.A., WIEPOFAMA S.A., ERGIS S.A., Usługowa Spółdzielnia Inwalidów , Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe „TvO CHEŁMSAT” , Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przedwiośnie” , B2B ONLINE , EZAL L.Z.Pudłowscy, W.Dragan spółka jawna, INTERNET PLUS , Neo Media Sp. z o.o. , SMAY , Trinity Capital spółka komandytowa, GLOBE MIND , Pracownia Projektowa Archipelag A. Wójciak, R. Wójciak spółka jawna, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych 7 Sp. z o.o.

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o kontakt.