Audyt projektu – powiadomienie uczestników – fundusze unijne

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr XUD/69 4 6 /2015 zapraszamy wszystkich zainteresowanych na konferencję poświeconą ocenie wykorzystania budżetu z Środkowoeuropejskiego Trustu Spójności

Plan dyskusja podczas warsztatu obejmie wymienione tu podgrupy zadaniowe:

 • Analiza struktury projektów i charakterystyka beneficjentów działań: 1.1. Inwestycje w gospodarstwach rolnych, 1.5. Poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych, 2.4. Różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia r
 • Ocena realizacji celów RPO WP w roku 2008 za pomocą modelu HERMIN
 • Poziom absorpcji przez małe i średnie przedsiębiorstwa środków w ramach SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006
 • Ocena stopnia zapełnienia najbardziej perspektywicznych nisz na rynku e-usług w Polsce, przez projekty realizowane w ramach Działania 8.1 PO IG
 • Ocena stopnia implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Hotel Na Szkolenia w Beskidach
 • Analiza zapisów linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi polityki spójności, Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej
 • Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych
 • Kampania promocyjna Funduszy Europejskich. Raport z badania jakościowego.
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Rybołówstwa 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nabrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”
 • Badanie kadr medycznych uczestniczących w szkoleniach z zakresu skryningu raka piersi i szyjki macicy (4 edycje)
 • matematycznych, przyrodniczych i technicznych.”
 • „Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce

  Fundusz zostany omówiony pod kątem stopnia zwrotu z inwestycji w wymienionych nizej dotowanych branżach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Wydobywanie węgla brunatnego (lignitu)
 • Produkcja klejów
 • Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych
 • Sprzedaż hurtowa żywych zwierząt
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostałe zakwaterowanie
 • Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp.
 • Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych analizie zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: rypiński oraz kłobucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń”, Teksid Iron Poland Sp. z o.o., Fabryka Samochodów Osobowych S.A., Ortostop, Telewizja Kablowa „TOP-SAT” , „CHM” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ Z ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Centrum Słuchu i Mowy Sp. z o.o., Ekobenz sp. z o.o, HARVEST KSIĘGOWOŚĆ , Markom Invest , Sudercom – Władysław Suder, Unikkon Integral Sp. z o.o., bioArcus Sp. z o.o., FHT EXPORT-IMPORT Krzysztof Kędzierski, Agnieszka Bobińska, Barbara Chmielewska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „DEBET” AGNIESZKA BOBIŃSKA,BARBARA CHMIELEWSKA

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.