Audyt projektu – zaproszenie – dotacje i subwencje

W związku z raportowaniem przedsięwzięcia nr LAN/11 4 5 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Środkowoeuropejskiego Funduszu Pomocowego

Harmonogram debata podczas seminarium obejmuje poniższe grupy panelowe:

 • Wpływ interwencji z funduszy strukturalnych UE na przekształcenia obszarów wiejskich
 • Ocena wpływu Programu Sąsiedztwa INTERREG III A/Tacis CBC Polska-Białoruś-Ukraina 2004-2006 na osiągnięcie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na obszarze transgranicznym objętym wsparciem.
 • Udział i rola instytucji finansowych w realizacji działania 2.3 SPO Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Weryfikacja efektywności implementacji funduszu EFS na przykładzie programu podyplomowego Sala konferencyjna Konferencje w Kazimierzu
 • Wybrane aspekty zdolności administracyjnych wdrażania europejskich funduszy pomocowych
 • Adekwatność Planów Działania dla Priorytetu VIII i IX do potrzeb województwa łódzkiego ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektu oraz komplementarności PO KL i innych programów współfinansowanych ze źródeł wspólnotowych w regionie.
 • Badanie skuteczności, jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów
 • Analiza stanu realizacji celów project pipeline
 • Wstępna ocena oddziaływania POIG na środowisko – założenia strategiczne, a realizacja projektów – streszczenie raportu końcowego
 • „Analiza aktualnej struktury instytucji rynku pracy i instytucji
 • na spełnianie przez Polskę kryteriów z Maastricht”

  Fundusz będzie omówiony w aspekcie efektywności w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (klasyfikacja wg PKD).:
 • Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych
 • Drukowanie gazet
 • Produkcja monet
 • Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
 • Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych
 • Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
 • Pogrzeby i działalność pokrewna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: tomaszowski oraz nowodworski

  Upoważnieni beneficjenci to: SZKOLA KIEROWCÓW „TEST” JÓZEF NIZIńSKI, WEDEL S.A., Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego- Radom Sp. z o.o., Dar-Med Dariusz Gołowicz, „DOLAN-SAT” Kazimierz Dolan, SAT TV Kabel Międzyzdroje S.C. , AB BOROWIEC Adrian Borowiec, Ecostandard Jacek Korzeniewski, INNpuls Sp. z o.o., KORONA , Spingo Sp. z. o. o. w organizacji , Wikia , GMN Techmet Sp. z o. o., ONE-2-ONE , „Pro Regio” Witold Sartorius

  Zainteresowanych prosimy o kontakt.