Warsztat unijny – zaproszenie – projekty EFS

W związku z finalizacją działania funduszowego nr CSIJ/21 3 8 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji wydatkowania subwencji z Szwajcarskiego Programu Wyrównawczego

Program dyskusja w czasie warsztatu obejmuje wymienione tu zespoły robocze:

 • Ocena ex-ante Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) „Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006” Uzupełnienie programu
 • Spójność wewnętrzna a konkurencyjność regionu łódzkiego. Diagnoza strategiczna
 • Optymalizacja systemu wskaźników oraz kryteriów wyboru projektów w kontekście realizacji celów RPO Województwa Mazowieckiego 2007-2013
 • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
 • Ocena sprawności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodek na Szkolenia w Zakopanem
 • Ewaluacja systemu wyboru projektów
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Badanie dotyczące poziomu wiedzy i sposobu postrzegania Funduszy Europejskich w społeczeństwie polskim
 • Analiza i ocena procesu przygotowania i wdrażania projektów transportowych zrealizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006 (ZPORR) w województwie pomorskim
 • Ocena programów i projektów rewitalizacyjnych realizowanych w ramach Działania 3.3 „Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe” ZPORR. Wnioski na przyszłość
 • Badania ewaluacyjne dotyczące wdrażania działania 2.5 ZPORR na Dolnym Śląsku
 • Sytuacja zawodowa Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 po 6 miesiącach od zakończenia ich udziału w projektach oraz ocena otrzymanego wsparcia.
 • Badanie wpływu realizacji inwestycji finansowanych z funduszy unijnych na kształtowanie się głównych wskaźników dokumentów strategicznych – Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006 i Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 oraz innych wybranych wskaźników makro

  Fundusz zostany przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w wymienionych nizej uprawomocnionych dotacyjnie branżach (systematyka wg PKD).:
 • Chów i hodowla świń
 • Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu
 • Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
 • Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
 • Ochrona przeciwpożarowa
 • Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: proszowicki oraz m. Gdańsk

  Upoważnieni beneficjenci to: Śląska Fabryka Kabli S.A., Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Węglowego S.A., Odlewnia Żeliwa S.A., RJ-Bruk-Bud – Radosław Jackowiak, Społeczny Komitet Użytkowników Telewizji Kablowej Os. Dąbrowskiego w Łowiczu, „CONSULTING” – ROBERT MAGDOWSKI, ADPROMO , DOTI Spółka Jawna, Manufaktura Draży Czekoladowych, D.M. Mroczkowscy, Internetowa Platforma Komunikacji Handlowej , OPTIMA MANAGEMENT Sp. z o.o. , SERPOL cosmetics Zdzisław Serwatka, Wessling Polska , KRATKI.PL Marek Bal, OPTEAM , MIMAR Maria Głębocka

  Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.