Konferencja programowa – powiadomienie uczestników – dotacje i subwencje

W związku z podsumowaniem przedsięwzięcia nr BPH/42 7 1 /2015 zapraszamy na konferencję poświeconą weryfikacji rozdystrybuowania środków z Amerykańskiego Trustu Oświatowego

Agenda debata w czasie warsztatu zawiera poniższe zespoły robocze:

 • Ocena przy pomocy modelu HERMIN efektu makroekonomicznego wpływu środków EFRR wraz ze środkami współfinansowania, na gospodarkę Wielkopolski, w ramach WRPO na lata 2007-2013 (Raport nr 1)
 • ETCP INDEX (European Territorial Cooperation Project INDEX) – system monitorowania programów i projektów Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna
 • „Ocena wpływu funduszy strukturalnych na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Fundusze Strukturalne a programy ramowe UE w działalności B+R polskich podmiotów. Kierunki wykorzystania środków i dobre praktyki.
 • Weryfikacja jakości wdrożenia założeń EFS na przykładzie studium edukacyjnego Ośrodek na Szkolenia w Częstochowie
 • Ocena systemu zarządzania PO Kl na poziomie regionalnym (województwo świętokrzyskie)
 • Ocena dostępności beneficjentów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013. Ocena systemu komunikacji, informacji i promocji
 • Ocena zainteresowania i zdolności absorpcyjnych podmiotów aplikujących w ramach Działania 9.2, 9.3 wraz z analizą strategiczną kierunku wsparcia w ramach Działania 9.2, 9.3 w następnych latach wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie łódzkim
 • Badanie zdolności absorpcyjnych publicznych instytucji pomocy i integracji społecznej – beneficjentów systemowych – w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów realizowanych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport na stan środowiska naturalnego oraz stan zdrowia ludzi narażonych na negatywne oddziaływanie infrastruktury transportowej
 • Badanie kwartlane (ewaluacja on-going) Beneficjentów Ostatecznych Działania 2.3 SPO RZL – schemat b. (10 edycji badania)
 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie śląskim”
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Program zostany przeanalizowany w aspekcie potencjału rozwojowego w poniższych dotowanych branżach (identyfikacja wg PKD).:
 • Produkcja piwa
 • Odlewnictwo żeliwa
 • Produkcja zegarków i zegarów
 • Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • Działalność agencji pracy tymczasowej
 • Praktyka lekarska ogólna

  Dla priorytetu „Podnoszenie kompetencji przez szkolenia audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: bydgoski oraz przeworski

  Upoważnieni beneficjenci to: „WÓLCZANKA” S.A., Fabryka Maszyn Włókienniczych „Polmatex-Wolma” S.A., Ecoplan, „ZENIT” Spółka z o.o., Spółdzielnia Mieszkaniowa „Na Skarpie” , „Infide” Marcin Kraska, ACTIVIS POLSKA , CONSBUD Małgorzata Dźwierzyńska, Global Biuro S.A., P.P.H.U. „Frost”, „Astra Vernici Polska” Paweł Maj, PROLOG , TEMAPHARM , AGMAR S.A., MLIFE , DELTA

  Wszystkich Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.