Audyt projektu – zapowiedź spotkania – dotacje i subwencje

W związku z realizacją przedsięwzięcia nr SIJIJ/51 6 4 /2014 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą diagnozie wykorzystania dotacji z Luksemburskiego Priorytetu Spójności

Porządek debata podczas konferencji obejmie następujące grupy panelowe:

 • Aktualizacja oceny szacunkowej projektów 16 Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013
 • Wpływ polityki spójności na stan zróżnicowań i rozwój polskich regionów
 • Analiza wniosków złożonych w ramach dwóch konkursów do Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013
 • Efekty wsparcia sfery badawczo-rozwojowej w SPO-WKP w kontekście rozpoczęcia realizacji PO IG
 • Weryfikacja efektywności wdrożenia celów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Hotel na Kursy Handlowe
 • Ewaluacja bieżąca Programu Operacyjnego „Program Inicjatywy Wspólnotowej EQUALdla Polski 2004-2006” RAPORT KOŃCOWY
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Małopolskim
 • Bariery i trudnosci ograniczajace skuteczne aplikowanie o srodki z RPO WK-P na lata 2007-2013
 • Ocena systemu instytucjonalnego oraz systemu zarządzania i kontroli Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013: możliwości optymalizacji funkcjonowania
 • Wpływ projektów dotyczących zakupu lub modernizacji pojazdów szynowych na osiągnięcie głównego celu poddziałania 1.1.2 tzn. poprawę warunków przejazdów pasażerów transportem kolejowym między aglomeracjami miejskimi i w aglomeracjach
 • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie.
 • Ocena procesu realizacji założeń Powiatowych Programów na Rzecz Zatrudnienia i Spójności Społecznej w województwie pomorskim, z uwzględnieniem roli i udziału partnerstw lokalnych w tym procesie
 • Wpływ wydatków z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na stan finansów publicznych w latach 2004–2007

  Projekt zostany przeanalizowany w aspekcie efektywności w następujących dofinansowanych sektorach (identyfikacja wg PKD).:

 • Produkcja win gronowych
 • Pozostałe drukowanie
 • Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
 • Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
 • Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych
 • Działalność obiektów sportowych

  Dla priorytetu „Programy Szkoleniowe audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie niniejszych powiatów: inowrocławski oraz siemiatycki

  Upoważnieni beneficjenci to: Budowlana Spółdzielnia Socjalna MURATOR, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Gliwice S.A., Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe „Polskie Odczynniki Chemiczne” S.A., Arcar – Instalacje gazowe-montaż, serwis, Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa BAWEŁNA , Towarzystwo Eksploatacji Kablowej Sieci Telewizyjnej „JANSAT” , „XY PROJECT” , DANSPORT MACIEJ śNIEGÓRSKI, IQON CONSULTING , KP PROJEKT Grażyna Sieńkowska, Papiery Powlekane „PASACO” , ThinkIT Sp z o.o. , INFOMAN S.C. PRZEMYSŁAW CZUBA, SŁAWOMIR CZUBA, UTC PRYSZCZ,HYLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA, MIMAR Maria Głębocka

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.