Seminarium podsumowujące projekt – zaproszenie – fundusze unijne

W związku z zamknieciem przedsięwzięcia nr ZLM/92 1 1 /2015 zapraszamy wszystkich na konferencję poświeconą ocenie rozdystrybuowania wsparcia z Luksemburskiego Priorytetu Wyrównawczego

Porządek debata podczas panelu obejmuje następujące zespoły robocze:

 • Ocena gospodarczych, środowiskowych i społecznych oddziaływań dla projektu Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006
 • Ocena systemów wskaźników monitorowania w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
 • Analiza dotychczasowego wdrażania działania 2.6 ZPORR w Małopolsce
 • Efekty w zakresie innowacyjności – badanie oddziaływania projektów zrealizowanych w ramach poddziałania 2.2.1 SPO WKP
 • Ocena jakości implementacji funduszu EFS na przykładzie kursu szkoleniowego Ośrodek Konferencyjny Na Szkolenia Z Motywowania
 • Ewaluacja systemu wdrażania komponentu regionalnego PO KL w województwie zachodniopomorskim
 • Analiza procesu opracowywania i zatwierdzania Planów Działania w ramach PO KL
 • Ocena satysfakcji wybranych grup klientów Departamentu ds. PO KL Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
 • Przewidywany wpływ wybranych projektów SPOT dotyczących modernizacji linii kolejowych szynowych w obrębie aglomeracji warszawskiej oraz pomiędzy aglomeracją warszawską i łódzką oraz zakupu pojazdów na zwiększenie udziału przewozów kolejowych w przewozach
 • Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
 • Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz wsparcia systemu instytucjonalnego rynku pracy oraz pomocy społecznej w ramach EFS – raport końcowy
 • Ocena systemu zarządzania i wdrażania Działania 2.3 PO KL w relacji Instytucja Pośrednicząca II stopnia-beneficjenci systemowi
 • Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce – Aktualizacja 2010

  Fundusz będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w następujących dotowanych sektorach (systematyka wg PKD).:

 • Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu
 • Pozostałe drukowanie
 • Naprawa i konserwacja maszyn
 • Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków
 • Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego
 • Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
 • Szkoły policealne
 • Działalność wspomagająca edukację

  Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych audytowi zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie następujących powiatów: mogileński oraz pucki

  Upoważnieni beneficjenci to: Przedsiębiorstwo Przemysłu Chłodniczego w Lublinie S.A. („Agram” Chłodnia w Lublinie S.A.), Zakłady Naprawcze Taboru Koejowego Wrocław S.A., Zakłady Piwowarskie GŁUBCZYCE S.A., Telewizja Kablowa „KOMSAT” , Stowarzyszenie Sieci Multimedialnej „DĄBROWA-67” , Spółdzielnia Mieszkaniowa „ŚRÓDMIEŚCIE” , B2B ONLINE , ELEKTRA , Grupa Kęty , Okna i Drzwi Paweł Kawka, SpTelek Spółka z o.o., Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Klinika Uzdrowiskowa Pod Tężniami im. Jana Pawła II Spółdzielnia Usług Medycznych, TASTA Armatura , Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

  Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.